האם באמת אין פוסקים שהתירו לבישת פאה?

שאלה:

בבית הכנסת ראיתי עלון בשם "פני הדור", ובו כותב הרב אהרן בוטבול, חתנו של הרב עובדיה, את הדברים הבאים: "אחד מהשקרים הגדולים והתרמיות הגדולות ביהדות הדתית זה הנושא של הפאה, כי באמת ובתמים אין שום פוסק שמתיר את זה ועם כל זאת היום יגידו לך שזה הדבר הטוב ביותר".

האם זה נכון?

תשובה:

דבריו מופרכים ממש, וגם נסתרים ע"י חמיו, הגר"ע יוסף זצ"ל, שלמרות שהיה מתנגד לחבישת פאה, התיר לגרושה ואלמנה, על סמך זה שיש פוסקים המתירים גם לנשואה. וזה לשונו בשו"ת יביע אומר (חלק ד אבן העזר סימן ג): 

"נראה שיש מקום להתיר לאלמנה וגרושה ללכת עם פאה נכרית ברה"ר, כי הנה ידועים דברי הש"ג סוף פרק במה אשה (סד:) שנראה לו להתיר לנשים לצאת בפאה נכרית וכדמוכח ממתני'... וכן כתב הרמ"א בדרכי משה או"ח ככל דברי הש"ג הנ"ל בשמו, ע"ש. והמשנ"ב שם (ס"ק ט"ו) כתב בשם הפמ"ג, שבמדינות שהנשים יוצאות בפאה נכרית מגולה יש להם לסמוך על השו"ע... [ומסיק] עכ"פ כאן שגם בנשואות יש מקילים גם ברה"ר, בגרושה או אלמנה מיהא יש להקל, ובפרט במקום צורך גדול שהדבר נוגע לעבודתה ופרנסתה".

כמו כן הביא בשו"ת יביע אומר (חלק ה אבן העזר סימן ה) ובהליכות עולם, פוסקים נוספים מגדולי הדור שהתירו לבישת פאה, כגון: אגרות משה, ישכיל עבדי, שמש ומגן.

כמו כן התיר הרב עובדיה חבישת פאה גם לנשואות, במקרים מסויימים, כאשר הביא מזכירו בספר "מעיין אומר" חלק ט.

ממילא, לבוא ולומר שאין פוסק שמתיר לבישת פאה, זה מגוחך ומופרך, ותמיהה גדולה על הרב בוטבול שאמר דבר זה.

וראה כאן את רשימת המתירים המלאה, מתוך הספר "חן וכבוד" של הרב ליאור עזרן שליט"א.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות